DEKLARACJA

 

Niniejszym wyrażam wolę wstąpienia do Akcji Katolickiej Diecezji Tarnowskiej Oddział w:

…………………………………………………………………………………………………………….…

Imię i nazwisko*………………………….……………………………………………………….

Data i miejsce urodzenia ……………….…………………………………………………….

Stan cywilny …………………………………………………………………………………………

Data i miejsce ślubu kościelnego …………………………………………………………

Dokładny adres …………………………………………………………………………………….

…………………………………………….…………………………………………………………………

Kontakt:   telefon…………………………………………………………………………..……..

               adres poczty e-mail……………………………………………………….……

 

Miejscowość, data ………………………..………………

                

Podpis …..……………………………………………..

 

* Nazwisko proszę wpisać drukowanymi literami

.

O Ś W I A D C Z E N I E
w sprawie zgody na przetwarzanie danych osobowych
w celach przynależności do kościelnego stowarzyszenia Akcja Katolicka

Oświadczam, że wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych, w tym związanych z przekonaniami religijnymi i wyznaniem, udostępnionych w złożonej przeze mnie deklaracji członkowskiej i ankiecie personalnej członka Akcji Katolickiej, zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych ((jednolity tekst Dz. U. z 2014 r., poz. 1182).

 

……………………………………………………………                                             
(data i podpis składającego oświadczenie)