CZYM SIĘ ZAJMUJEMY - Cel i działalność Akcji Katolickiej

1. Celem Akcji Katolickiej jest pogłębianie formacji chrześcijańskiej oraz organizowanie bezpośredniej współpracy katolików świeckich z hierarchią kościelną w prowadzeniu misji apostolskiej Kościoła.

2. Akcja Katolicka realizuje swoje cele poprzez:

·        pogłębienie życia religijnego, moralnego, intelektualnego i kulturalnego oraz ukierunkowanie na zadania apostolskie;

·        przenikanie wartościami ewangelicznymi życia społecznego;

·        zajmowanie stanowiska w sprawach publicznych Kościoła, a zwłaszcza reagowanie na zagrożenia wiary i moralności chrześcijańskiej: w diecezji, po uzgodnieniu z biskupem diecezjalnym; na szczeblu krajowym, w porozumieniu z Krajowym Asystentem Kościelnym;

·        angażowanie się w formację dzieci i młodzieży;

·        kształcenie działaczy katolickich i przygotowywanie ich do aktywności w życiu społecznym, gospodarczym, kulturalnym i politycznym.

 

Akcja Katolicka może prowadzić działalność, w szczególności:

·        oświatowo-wychowawczą,

·        kulturalną i informacyjno-wydawniczą,

·        naukową,

·        charytatywną,

·        w zakresie ochrony zdrowia,

·        turystyczno-sportową,

·        gospodarczą.

Dochód z działalności gospodarczej Akcji Katolickiej służy do realizacji jej celów statutowych i nie może być przeznaczony do podziału między członków.